ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීම ද පැවැත්වුණේ මහින්දගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මහින්ද අගමැතිකිරීමේ මෙහෙයුමේ මුල් මොලකරු කවුද

 රෝහිත, “මේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය මහින්ද රාජපක්ෂට ලැබුණු ජයග්‍රහණයක්. ඒක ඔබතුමා අගමැති කරන්න කියලා දුන්න ජයග්‍රහණයක්”.
“ඔය කතාවට මුල් වුණේ මෙන්න මෙයා, උදය පැවසුවේ ප්‍රසන්න පෙන්වමිනි. “,මෙයා තමයි ගම්පහ දිස්ත්රිතක්කය පුරා පෝස්ටරයක් ගහලා මහින්ද අගමැති කරමු කිව්වේ, උදය වැඩිදුරටත් කීවේය. මේ අතර මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සමරමින් පක්ෂ නායකයන්ගේ හමුවේ දී මහින්ද කේක් ගෙඩියක් කැපුවේ වාසු ව ද ළං කරගනිමින්.
“ඔව් ඒක ඇත්ත. මමත් මුලින් කේලම් අහලා මේ ගැන වැරැදියට හිතුවා. හැබැයි ප්‍රසන්න පැවසුවේ දේ හරි, මහින්ද පවසලා .
පක්ෂ නායක හමුවට පැමිණි පියල් නිශාන්තට මන්ත්‍රී වරුන්ගෙන් ලැබුණේ ලොකු පිළිගැනීමකි. පියල් ඔයා අපිට ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබා දුන්නා. මුස්ලිම්වරුන් සියයට 37ක් ඉන්න බේරුවල ආසනයේ නගර සභාවයිල ප්‍රදෙශියසභාවයි දෙකම දිනගන්න ලැබීමට අපිට ලොකු ජයක්, මහින්ද .

 

SHARE