බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම විසින් සකස් කළ වාර්තාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය පෙබරවාරි මස 20 සහ 21 යන දිනවලදී පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයන් එකඟ වී තියෙනවා.
බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශනය සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම නිකුත් කළ වාර්තා පිළිබඳව විවාදය ද ඒ සමගම පැවැත්වීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟ වී ඇති බවයි කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසන්නේ.
පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවල අනුමැතියෙන් මෙම දින දෙක වෙන්කළ බව ද කතානායකවරයා අවධාරණය කර සිටිනවා.
SHARE