ප්‍රතිපල ප්‍රමාදය ගැන අදහස් දක්වමින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ඉවසීමෙන් ඉන්නා ලෙසටයි.

පළාත් පාලන ආයතන වල ප්‍රතිපල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාදවීම නිසා මෙලෙස ප්‍රතිපල නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාද වන බව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා දන්වා සිටිනවා

 

SHARE