පක්ෂව ඡන්ද    76

විපක්ෂව ඡන්ද   122

ඡන්දය භාවිතා නොකල  26

 

පැය 12 යි විනාඩි 40ක් පූරා පැවැති විශ්වාසභංග  විවාදය  අඛණ්ඩව මෙහෙය වූ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා දිවා  ආහාරය සදහා විනාඩි 20 ක් සහ තේ පානය සඳහා විනාඩි 08 ක කාලයක් පමණක් ලබා ගනිමින්  පූරා පැය 12 කුත් විනාඩි 10 ක  පමණ කාලයක් සිය වගකීම අපක්ෂපාතීව හා විශිෂ්ඨ අන්දමින්  ඉටු කරන ලදී.

SHARE